Region

Region S.N. Name
Region 1 Dhaka
2 Mymensingh
3 Chittagong
4 Rangamati
5 Comilla
6 Sylhet
7 Rajshahi
8 Bogra
9 Rangpur
10 Dinajpur
11 Khulna
12 Jessore
13 Faridpur
14 Barisal
Region S.N. Name